خورشید :ِDخورشید :ِD، تا این لحظه: 29 سال و 10 ماه و 24 روز سن داره

تنبـــــــــــــل

خوشمــــزهـــــاش...

وقتـــی هــمینطــوری یهویـــی هنـــرمـــ قلنـــبه شـــد... البتـــه خیلی همـــ یهویـــی نبـــودا! تولـــــــد اربـــــاب بود اینمـــ کیـــک تولـــدش که خودم درســــت کردم ...
13 اسفند 1392

28 سالگــــی شوعــــرم:دی

28سالگی شوهرم رو همیشه جوری تصور میکردم که موهاش جو گندمی شده باشه از بس که الکی حرص میخوره و زود جوش میاره 28 سالگی شوهرم رو همیشه جوری تصور میکردم که دیگه دست از بچه بازیایی که همه مردا در میارن برداشته باشه و منو حرص نده 28 سالگی شوهرم رو همیشه جوری تصور میکردم که دوتا نی نی گولوی فسقلی کنارمون باشن و من هی بهشون بگم پدررررررررررررررررررر صلواتیا بگیرین بشینین 28 سالگی شوهرم رو همیشه جوری تصور میکردم که وقتی شوهرم از در میاد توی خونه بچه ها بپرن بغلش و منم برم خرتو پرتایی که برای خونه خریده رو از دستش بگیرم و بچه هارو دعوا کنم که بیاین پایین از بغل بابا خسته س بعد که بچه ها اومدن بیرون از بغل باباشون خرتو پرتارو بدم ببرن آشپزخو...
13 اسفند 1392

دهنــــــــــم کـفـــ کــرد

ینـــــی به قرعــــان انقـــدر خندیـــدم که توی تمــامــ عمـــرم نخنـــدیده بـــودمـــ از چشممــــ اشکـــ راه افـــتاد اگر مـــن جــای اون دخـــتره بودم و همچیـــن کسی جلــوم نشســـته بود ار همون اول فــقط میخندیدم http://s5 .picofile.com/file/8114753234/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D9%85.mp4.html اگر دانلود نکنین از دستتون میره خود دانید ...
12 اسفند 1392

منصـــــور حلاّجــــــــ

  شـــــاید بـــاورتـــون نشـــــه امـّــــــــا... ایـــن منـــم کــه وقتـی داشــتم بـا جنــاب آقــای علــی میــر فطـــروس در مـــورد منصـــور جـــان حـــلاّجمــــون خــــر عظیــــمی رو مــــــورد ضــــرب و شــــتم قــرار میـــدادیم از لاکــــــ هام لـــذّت میبـــــردم ...
24 بهمن 1392

گـــــــــــــــــــوش آویـــــــز...

  گوشــــــــواره خریــــــدم :دی خعــــــــلی هم خوچحــــــــالم این یه لنــگه شه اون لنـــگه هم توی گوشـــــــــمه اون سرش سوزن داره وقتی پیچ میدمش توی گوشم و زنجیرشو از توی دوتا سوراخ بالاییه گوشم رد میکنم انگار گوشمو دوختم باهاش خعـــــــــــــــلی بهم میاد :دی ...
23 بهمن 1392