خورشید :ِDخورشید :ِD30 سالگیت مبارک

تنبـــــــــــــل

مگه مجبوریـــــــــــــــم؟

. ایـــن عکــس خیلـــی وقتــــــ پیش گـــرفته شده توی یــــه عصر سرد در حال ســـــــــــگ لرز زدن خیلی چسبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ...
25 فروردين 1393