تنبـــــــــــــل

دنیا تا بوده همین بوده،یکی بود یکی نبود

منصـــــور حلاّجــــــــ

1392/11/24 21:04
نویسنده : تنبل
264 بازدید
اشتراک گذاری

 

شـــــاید بـــاورتـــون نشـــــه

امـّــــــــا...

ایـــن منـــم کــه وقتـی داشــتم بـا جنــاب آقــای علــی میــر فطـــروس

در مـــورد منصـــور جـــان حـــلاّجمــــون

خــــر عظیــــمی رو مــــــورد ضــــرب و شــــتم قــرار میـــدادیم

از لاکــــــ هام لـــذّت میبـــــردم

پسندها (0)
شما اولین هوادار باشید!
نظرات (0) ارسال نظر