تنبـــــــــــــل

دنیا تا بوده همین بوده،یکی بود یکی نبود

من شاعرم...

1391/5/19 22:28
نویسنده : تنبل
183 بازدید
اشتراک گذاری

من شاعرم

از من بعید نیست

شب را سپید بنویسم

و روز را سیاه

من شاعرم

از من بعید نیست

دیوار را سبز کنم

و سقف را زرد

و زمین را آبی

من شاعرم

از من بعید نیست

با سایه ام خیال های رنگی ببافم

یا همسایه ی سایه های خیالی شوم

من شاعرم

باور کن...

روی این صفحه ی سفید کاغذم

پرواز برای من کاری ندارد

من با بالهایم پرواز نمیکنم

من با کاغذ و قلمم به آسمان می روم

من شاعرم ...

این را باور کن

که اگر دلت را به نوشته هایم بدهی

تو هم با من همراه می شوی..

فقط همین را باور کن

.

.

.

من شاعرم

یک...

دو...

سه...

پرواز

پسندها (0)
شما اولین هوادار باشید!
نظرات (1) ارسال نظر
ماماشهین
21 مرداد 91 9:33
گلم . توعزیزی باورت نیست.... توبزرگی باورت نیست..... تومخلوقی ولی باورت نیست...... تو مطرحی ولی باورت نیست...... تو طراحی ولی باورت نیست........ تو از اسما خدایی ولی باورت نیست..... تو خدای عشق واحساسی ولی باورت نیست........... توسبح لله ی ولی باورت نیست.......... تو پروانه ای برای گلها ولی باورت نیست...... توکیوتری در اوج آسمان ولی باورت نیست..... توحسنایی ولی باورت نیست........... تو شب وروز خدایی ولی باورت نیست...... تو آسمان آبی خدایی ولی باورت نیست..... توزمین زیبایی پر از رویش ها ولی باورت نیست....... تو سقف وپناهی برای پاک بودن ولی باورت نیست....... توشاعری ولی باورت نیست........... تواگر خود شناسی خدا شناسی ولی باورت نیست........ تو دیواری هستی برای اتکا ولی باورت نیست...... . . . . . تو توانایی ولی باورت نیست........ تو خود پروازی ولی باورت نیسب......