تنبـــــــــــــل

دنیا تا بوده همین بوده،یکی بود یکی نبود