خورشید :ِDخورشید :ِD، تا این لحظه: 30 سال و 1 ماه و 18 روز سن داره

تنبـــــــــــــل

منصـــــور حلاّجــــــــ

  شـــــاید بـــاورتـــون نشـــــه امـّــــــــا... ایـــن منـــم کــه وقتـی داشــتم بـا جنــاب آقــای علــی میــر فطـــروس در مـــورد منصـــور جـــان حـــلاّجمــــون خــــر عظیــــمی رو مــــــورد ضــــرب و شــــتم قــرار میـــدادیم از لاکــــــ هام لـــذّت میبـــــردم ...
24 بهمن 1392

گـــــــــــــــــــوش آویـــــــز...

  گوشــــــــواره خریــــــدم :دی خعــــــــلی هم خوچحــــــــالم این یه لنــگه شه اون لنـــگه هم توی گوشـــــــــمه اون سرش سوزن داره وقتی پیچ میدمش توی گوشم و زنجیرشو از توی دوتا سوراخ بالاییه گوشم رد میکنم انگار گوشمو دوختم باهاش خعـــــــــــــــلی بهم میاد :دی ...
23 بهمن 1392

محـــــض استراحـــتـــــ گفتمـــ :دی

  میـــــــخوام بــــدونـــم اگـر از ایــنا داشـته باشیــن ... میتونین باســـــن مبارکو هیچوقت از روش بر دارین عایـــا؟ مـــن که همچــــین توانایـــــی رو تـــوی خـــــودم نمیبـــــینم... حتا اگر خطر ابتلا به زخم بستر رو در پیش رو داشته باشم باشد تا رستگار شویم ...
23 بهمن 1392
1